پارتیشن اداری

پارتیشن های اداری

پارتیشن های اداری تصور عامه مردم از پارتیشن یک دیوار چوبی یا فلزی است که اصولا در خانه یا بخش های اداری با آن مواجه شده اند، در صورتی که پارتیشن قابلیتی بیش از یک دیوارک دارد و در بخش های مختلفی از یک ساختمان مسکونی و غیر مسکونی به کار می رود. پارتیشن به…