تولید مبل

مراحل تولید مبل

مراحل تولید مبل مراحل تولید مبل در حالت کلی به صورت زیر می باشد: انواع چوب های مورد نیازی که قرار است در مبلمان شرکتی خاص استفاده شود در ابعاد مختلفی از جنگل تهیه شده و سپس با توجه به تاریخ برش به صورت تخته و الوار به انبار چوب خشک کنی شرکت مربوطه منتقل…