شاخص

انتخاب رنگ های درست برای رنگ کردن

 انتخاب رنگ های درست برای رنگ کردن اول از همه، رنگ های انتخابی تان را دسته بندی کنید ، سپس  رنگ ها را آزمایش کنید تا یک نمونه بی نظیر بدست آورید. دوم، پوشاندن تمام دیوار به هیچ عنوان جالب نیست و توصیه می کنم از انجام این کار خوداری کنید. مشکلی که در حین…