رنگ های اصلی و فرعی

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم رنگ های اصلی: رنگ های اصلی به رنگ هایی گفته می شود که از ترکیب چند رنگ غیر اصلی به وجود نمی آیند. قرمز، زرد و آبی جزء رنگ های اصلی هستند. رنگ های کمکی: نارنجی، سبز و بنفش رنگ های کمکی نامیده می شوند. رنگ های کمکی…

اصطلاحات رنگ ها

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول رنگهای پوششی : کاربرد رنگ های پوششی برای چوب هایی است که رویه ی مناسبی ندارد یا از بین رفته اند و دیگر نقش زیبایی ندارند. رنگ های پوششی جزء رنگ هایی هستند وقتی روی چوب زده می شوند خود چوب یا نقش و نگاری که روی چوب…