مینیمالیسم

سبک مینیمالیسم

سبک مینیمالیسم ساده گرایی یا مینیمالیسم یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی بنیان کرده است. معماری مینیمالیستی در اواخر دهه ۱۹۸۰ در لندن و نیویورک رواج پیدا کرد. در این دوره طراحان با استفاده از اشیا…

رنگهای خنثی

رنگ های خثنی در طراحی داخلی

رنگ های خثنی در طراحی داخلی رنگ های خنثی رنگ هایی هستند که در چرخه رنگ های اصلی حضور پیدا نمیکنند و شامل سفید، بژ، کرمی، خاکستری، سیاه، خاکی و عاجی هستند. البته همه این رنگ ها دارای زیر سایه های متفاوتی هستند که جزو رنگ های سرد یا گرم دسته بندی میشوند. این رنگها…