آویز های خانگی

آویز های مناسب دیواری / قسمت اول

آویز های مناسب دیواری / قسمت اول یکی از نکاتی که باید به آن توجه بسیاری داشته باشید این است که ورودی خانه باید خلوت باشد. یکی از اشتباهات مردم این است که فکر می کنند باید جا کفشی و جا رختی را جلوی در قرار دهند، این فکر کاملا غلط است. چرا که کسی…